مجوز های نرم افزاری

libCVD

این کتابخانه تحت مجوز GNU Lesser Public License استفاده از این محصول نرم افزاری با مجوز مستقیم از نویسندگان مجاز است.

 

TooN

این کتابخانه نرم افزاری رایگان است شما می توانید آن را مجددا توزیع و یا تغییر آن در شرایط مجوز عمومی عمومی گنو به عنوان منتشر شده توسط بنیاد نرم افزار آزاد؛ یا نسخه 2، و یا (در گزینه شما) هر نسخه بعدی.

به عنوان یک استثناء ویژه، شما می توانید از این فایل ها به عنوان بخشی از یک کتابخانه نرم افزاری رایگان بدون محدودیت استفاده کنید. به طور خاص، اگر فایل های دیگر نمونه ای از قالب ها یا استفاده از ماکرو یا توابع درون خطی از این کتابخانه باشد، یا شما این کتابخانه را کامپایل کرده و آن را با دیگر فایل ها برای ایجاد یک اجرایی مرتبط می کنید، این کتابخانه به خودی خود باعث نمی شود که اجرایی باقی مانده توسط GNU General مجوز عمومی این استثنا، دلایل دیگری را که باعث می شود فایل اجرایی توسط مجوز عمومی عمومی GNU تحت پوشش قرار گیرد، ناممکن می کند.

 

این کتابخانه با امید به دست می آید که مفید خواهد بود، اما بدون هر گونه ضمانت؛ حتی بدون ضمانت ضمنی از MERCHANTABILITY یا FITNESS برای یک هدف خاص. برای جزئیات بیشتر، مجوز عمومی عمومی GNU را ببینید.

 

شما باید یک کپی از مجوز عمومی GNU همراه با این کتابخانه دریافت کرده باشید؛ فایل GPL.txt را ببینید اگر نه، به بنیاد نرمافزار رایگان ارسال کنید، 59 Temple Place – Suite 330، Boston، MA 02111-1307، USA

libxml

کپی رایت © 1998-2003 دانیل ویلار و همکاران. همه حقوق محفوظ است

 

به این ترتیب اجازه می دهد به هیچ وجه به هیچ شخصی کپی از این نرم افزار و فایل های اسناد مرتبط (“نرم افزار”) را بدون هیچ گونه محدودیتی، از جمله بدون محدودیت حق استفاده، کپی، اصلاح، ادغام ، انتشار، توزیع، صدور مجوز و / یا فروش نسخه های نرم افزار و اجازه دادن به اشخاصی که نرم افزار را به آنها ارائه می دهند، تحت شرایط زیر است:

اعلامیه کپی رایت بالا و این اخطار مجوز باید در تمام نسخه ها یا بخش های قابل توجهی از نرم افزار باشد.

این نرم افزار “همانطور که هست” ارائه می شود، بدون هیچ نوع ضمانت نامه ای، بیان یا ضمنی، از جمله اما نه محدود به ضمانت های قابلیت فروش، تناسب اندام برای یک هدف خاص و عدم رعایت. در هیچ شرایطی دانیل ویلار نمی تواند برای هر ادعا، خسارت و یا سایر مسئولیت، چه در عمل از قرارداد، نقض جرم و یا در غیر این صورت، ناشی از، از درون یا در ارتباط با نرم افزار و یا استفاده یا سایر معاملات در نرم افزار، مسئول باشد.

به استثنای موارد مندرج در این اطلاعیه، نام دانیل وییلارد نباید در تبلیغ یا سایر موارد جهت تبلیغ فروش، استفاده یا سایر معاملات در این نرم افزار بدون اجازه کتبی از طرف او استفاده شود.

Lua

Copyright © 1994-2008 Lua.org، PUC-Rio.

 

به این ترتیب اجازه می دهد به هیچ وجه به هیچ شخصی کپی از این نرم افزار و فایل های اسناد مرتبط (“نرم افزار”) را بدون هیچ گونه محدودیتی، از جمله بدون محدودیت حق استفاده، کپی، اصلاح، ادغام ، انتشار، توزیع، صدور مجوز و / یا فروش نسخه های نرم افزار و اجازه دادن به اشخاصی که نرم افزار را به آنها ارائه می دهند، تحت شرایط زیر است:

اعلامیه کپی رایت بالا و این اخطار مجوز باید در تمام نسخه ها یا بخش های قابل توجهی از نرم افزار باشد.

این نرم افزار “همانطور که هست” ارائه می شود، بدون هیچ نوع ضمانت نامه ای، بیان یا ضمنی، از جمله اما نه محدود به ضمانت های قابلیت فروش، تناسب اندام برای یک هدف خاص و عدم رعایت. در هیچ صورت نویسندگان و صاحبان حق نسخه برداری نباید مسئولیت هر گونه ادعا، خسارت و یا مسئولیت دیگر، چه در عمل از قرارداد، نقض جرم و یا در غیر این صورت، ناشی از، از یا در ارتباط با نرم افزار و یا استفاده و یا دیگر معاملات در نرم افزار.

OGG، VORBIS و اجزای مربوطه

لیبوربیس

Copyright © 2002-2008 بنیاد Xiph.org

 

توزیع مجدد و استفاده در اشکال منبع و باینری، با یا بدون اصلاح، با شرایط زیر امکان پذیر است

برآورده شده اند:

 

توزیع کد منبع باید اخطار کپی رایت بالا، این لیست شرایط و سلب مسئولیت زیر را داشته باشد.

توزیع مجدد در فرم باینری باید از کپی رایت بالا، این لیست شرایط و سلب مسئولیت زیر در اسناد و / یا سایر مواد ارائه شده با توزیع پخش شود.

نه نام بنیاد Xiph.org و نه اسامی همکاران آن ممکن است برای تأیید یا ارتقای محصولات مشتق شده از این نرم افزار بدون اجازه کتبی قبلی مورد استفاده قرار گیرد.

این نرم افزار توسط صاحبان کپی رایت و همکاران ارائه می شود و هر گونه ضمانت نامه اشکال یا ضمنی شامل، اما نه محدود به ضمانت های ضمنی تجاری بودن و تناسب اندام برای یک هدف خاص، رد می شود. در هیچ شرایطی پایه و یا مشارکت کنندگان مسئولیتی در قبال خسارات مستقیم، غیر مستقیم، تصادفی، خاص، نمونه، یا عواقب (شامل، اما نه محدود به تهیه کالا یا خدمات جایگزین، از دست دادن استفاده، داده ها یا سود، یا وقفه کسب و کار) هر چند ناشی از و هر گونه تئوری مسئولیت، چه در قرارداد، مسئولیت سخت، و یا نقض (از جمله سهل انگاری و یا غیره) ناشی از هر راه از استفاده از این نرم افزار، حتی اگر توصیه به احتمال چنین آسیب.

Libogg

Copyright © 1994 – 2007، بنیاد Xiph.org

 

توزیع مجدد و استفاده در اشکال منبع و باینری، با یا بدون اصلاح، مجاز است با این که شرایط زیر رعایت می شود:

 

توزیع کد منبع باید اخطار کپی رایت بالا، این لیست شرایط و سلب مسئولیت زیر را داشته باشد.

توزیع مجدد در فرم باینری باید از کپی رایت بالا، این لیست شرایط و سلب مسئولیت زیر در اسناد و / یا سایر مواد ارائه شده با توزیع پخش شود.

نه نام بنیاد Xiph.org و نه اسامی همکاران آن ممکن است برای تأیید یا ارتقای محصولات مشتق شده از این نرم افزار بدون اجازه کتبی قبلی مورد استفاده قرار گیرد.

این نرم افزار توسط صاحبان کپی رایت و همکاران ارائه می شود “همانطور که هست” و هر گونه ضمانتنامه اشکال یا ضمنی، از جمله، اما نه محدود به ضمانت نامه های تجاری و مناسب برای یک هدف خاص، از بین می روند. در هیچ شرایطی پایه و یا مشارکت کنندگان مسئولیتی در قبال خسارات مستقیم، غیر مستقیم، تصادفی، خاص، نمونه، یا عواقب (شامل، اما نه محدود به تهیه کالا یا خدمات جایگزین، از دست دادن استفاده، داده ها یا سود، یا وقفه کسب و کار) هر چند ناشی از و هر گونه تئوری مسئولیت، چه در قرارداد، مسئولیت سخت، و یا نقض (از جمله غفلت و یا غیره) ناشی از هر راه از استفاده از این نرم افزار، حتی اگر توصیه می شود از احتمال چنین آسیب

Tremor

Copyright © 2002، بنیاد Xiph.org

 

توزیع مجدد و استفاده در اشکال منبع و باینری، با یا بدون اصلاح، مجاز است با این که شرایط زیر رعایت می شود:

 

توزیع کد منبع باید اخطار کپی رایت بالا، این لیست شرایط و سلب مسئولیت زیر را داشته باشد.

توزیع مجدد در فرم باینری باید از کپی رایت بالا، این لیست شرایط و سلب مسئولیت زیر در اسناد و / یا سایر مواد ارائه شده با توزیع پخش شود.

نه نام بنیاد Xiph.org و نه اسامی همکاران آن ممکن است برای تأیید یا ارتقای محصولات مشتق شده از این نرم افزار بدون اجازه کتبی قبلی مورد استفاده قرار گیرد.

این نرم افزار توسط صاحبان کپی رایت و همکاران ارائه می شود “همانطور که هست” و هر گونه ضمانتنامه اشکال یا ضمنی، از جمله، اما نه محدود به ضمانت نامه های تجاری و مناسب برای یک هدف خاص، از بین می روند. در هیچ شرایطی پایه و یا مشارکت کنندگان مسئولیتی در قبال خسارات مستقیم، غیر مستقیم، تصادفی، خاص، نمونه، یا عواقب (شامل، اما نه محدود به تهیه کالا یا خدمات جایگزین، از دست دادن استفاده، داده ها یا سود، یا وقفه کسب و کار) هر چند ناشی از و هر گونه تئوری مسئولیت، چه در قرارداد، مسئولیت سخت، و یا نقض (از جمله سهل انگاری و یا در غیر این صورت) ناشی از هر راه از استفاده از این نرم افزار، حتی اگر توصیه می شود از احتمال چنین آسیب

Teora

Copyright © 2002-2009 بنیاد Xiph.org

 

توزیع مجدد و استفاده در اشکال منبع و باینری، با یا بدون اصلاح، مجاز است با این که شرایط زیر رعایت می شود:

 

توزیع کد منبع باید اخطار کپی رایت بالا، این لیست شرایط و سلب مسئولیت زیر را داشته باشد.

توزیع مجدد در فرم باینری باید از کپی رایت بالا، این لیست شرایط و سلب مسئولیت زیر در اسناد و / یا سایر مواد ارائه شده با توزیع پخش شود.

نه نام بنیاد Xiph.org و نه اسامی همکاران آن ممکن است برای تأیید یا ارتقای محصولات مشتق شده از این نرم افزار بدون اجازه کتبی قبلی مورد استفاده قرار گیرد.

این نرم افزار توسط صاحبان کپی رایت و همکاران ارائه می شود “همانطور که هست” و هر گونه ضمانتنامه اظهار شده یا ضمنی، از جمله، اما نه محدود به ضمانت نامه های تجاری و مناسب برای یک

هدف خاصی رد می شود در هیچ شرایطی پایه و یا مشارکت کنندگان مسئولیتی در قبال خسارات مستقیم، غیر مستقیم، تصادفی، خاص، نمونه، یا عواقب (شامل، اما نه محدود به تهیه کالا یا خدمات جایگزین، از دست دادن استفاده، داده ها یا سود، یا وقفه کسب و کار) هر چند ناشی از و هر گونه تئوری مسئولیت، چه در قرارداد، مسئولیت سخت، و یا نقض (از جمله سهل انگاری و یا غیره) ناشی از هر راه از استفاده از این نرم افزار، حتی اگر توصیه به احتمال چنین آسیب.

 

PowerVR Graphics SDK

این محصول شامل اجزای PowerVR SDK از Imagination Technologies Limited می باشد