20:00

1398/07/27


نتیجه نهایی

کریستال پالاس

منچسترسیتی

13لوکا میلیووجویچ

41رحیم استرلینگ

47رحیم استرلینگ

56
اندروز تونسندجفری شلوپ


76
کریستین بنتکهلوکا میلیووجویچ


80
جان استونزداوید سیلوا


83
اسکات دانجیمز تامکینز


91
فودنکوین دی بروین